Problem
Czy istnieje ktoś w Pani życiu, kto Panią nęka? Kto śledzi Panią wbrew Pani woli? Kto ciągle nieproszony wydzwania i zasypuje Panią sms-ami i mailami? Kto szpieguje przesadnie interesując się Pani życiem? Jeżeli tak, to jest Pani ofiarą nękania lub tzw. stalkingu, jak to zjawisko jest określane w języku angielskim. Stalking oznacza prześladowanie, szpiegowanie, śledzenie, molestowanie i demonstrowanie władzy.
Sprawcę nazywa się stalkerem. Niektórzy sprawcy lub niektóre sprawczynie postępują tak, ponieważ nie potrafią zaakceptować końca swojego związku. Inni chcieliby wejść w związek z inną osobą, ale nie potrafią zachowywać się adekwatnie. Powody tego nieprzyjemnego zachowania są różnorodne. Najczęściej u sprawców obojga płci mamy do czynienia z żądzą władzy, manifestującą się w ustalaniu reguł i zmuszaniu ofiary do reagowania według tych reguł.

Konsekwencja:

Nie postępować zgodnie z oczekiwaniami stalkera! Każda reakcja osoby nękanej może utwierdzać sprawcę lub sprawczynię w wyobrażeniu, że może sprawować władzę nad ofiarą i prześladowania nasilą się.

Możliwości prawne

Zawiadomienie o przestępstwie

Od 01.04.2007 roku nękanie jest zagrożonym karą przestępstwem z § 238 niemieckiego kodeksu karnego (Strafgesetzbuch - StGB). Warunkiem jest uporczywe działanie stalkera, w wyniku którego możliwość kształtowania swojego życia przez ofiarę jest poważnie ograniczona. Znamionami czynu przestępczego mogą być: nękanie, telefonowanie, zamawianie towarów w imieniu ofiary, grożenie ofierze i inne porównywalne zachowania.
Innymi potencjalnymi znamionami czynu przestępczego są między innymi uszkodzenie ciała (§§ 223 i. nast. StGB), zniewaga (§ 185 StGB), zmuszanie (§ 240 StGB). W celu uniemożliwienia sprawcy lub sprawczyni dalszych czynów karalnych zaleca się składanie odpowiednich zawiadomień o przestępstwie.

Zarządzenie tymczasowe

W sądzie grodzkim (niem. Amtsgericht) można złożyć wniosek o zabronienie stalkerowi telefonowania, zbliżania się do siebie lub przebywania w ustalonych miejscach. Wniesienie o wydanie zarządzenia tymczasowego jest możliwe zarówno na podstawie niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), jak i Ustawy o ochronie przed przemocą (Gewaltschutzgesetz - GewSchG). W przypadku wydania postanowienia sądu na podstawie Ustawy o ochronie przed przemocą, naruszenie przedmiotowego postanowienia jest czynem karalnym. Wniosek na podstawie Ustawy o ochronie przed przemocą wchodzi w rachubę, jeżeli wcześniej sprawca dopuścił się już uszkodzenia ciała lub bezprawnego pozbawienia wolności.
Możliwe jest samodzielne złożenie wniosku, ale z uwagi na skomplikowaną materię prawną poleca się skorzystanie z pomocy adwokata.

Zabezpieczanie dowodów w formie dokumentacji

Na potrzeby wiarygodnego przedstawienia swoich danych przed sądem, należy koniecznie dokładnie notować, co i kiedy się stało. Najlepiej prowadzić dokumentację w formie pisemnej z podaniem daty, czasu każdego zdarzenia i w miarę możliwości świadka. Proszę również robić zdjęcia, w ostateczności kamerą telefonu komórkowego. Za pomocą tak prowadzonej dokumentacji można wiarygodnie przedstawić swoją sprawę, jeżeli zamierza się podjęcie kroków prawnych.

Oświadczenie

O ile zna się dane osobowe stalkera, poleca się jednorazowe wysłanie prześladowcy listu poleconego z potwierdzeniem doręczenia, w którym oświadcza się, że nie chce się żadnego kontaktu. W razie późniejszego podjęcia kroków prawnych można w ten sposób udowodnić, że sprawca musiał wiedzieć o tym, że nie chciało się mieć z nim żadnego kontaktu. Proszę nie oświadczać tego ustnie, w formie sms-a lub maila i nie wdawać się w dyskusje ze stalkerem.

Jak mogę się bronić?

Wzmocnić świadomość!

Proszę uświadomić sobie, że jest się ofiarą bezprawnych ataków i nie brać żadnego względu na stalkera, również wtedy, gdy robi on obietnice na przyszłość. Proszę nie wstydzić się zaistniałej sytuacji – wstydzić powinien się sprawca lub sprawczyni! Po podjęciu środków obronnych, starać się skupić na innych rzeczach! Nie pozwolić stalkerowi na zawładnięcie Pani osobowością!

Unikać kontaktu ze sprawcą!

Nie rozmawiać ze stalkerem – również przez telefon – nie odpowiadać na sms-y lub maile! Postarać się być nieosiągalnym: zmienić numery telefonów, zlikwidować stary adres mailowy i założyć nową skrzynkę pocztową!

Zorganizować sieć pomocy!

Poinformować sąsiadów, pracodawcę, kolegów z pracy i przyjaciół o swojej sytuacji, w celu otrzymania ich pomocy i aby stalker nie mógł uzyskać od tych osób żadnych informacji.

Znaleźć osobę towarzyszącą!

Jak najczęściej poruszać się w towarzystwie innej osoby. Osoba towarzysząca oznacza lepszą ochronę przed stalkerem i jest jednocześnie świadkiem.

Zabezpieczyć mieszkanie i samochód!

W nocy i w czasie, gdy chce się mieć spokój, wyłączać dzwonek u drzwi! W przypadku pojawienia się stalkera w pobliżu uniemożliwić dostęp do mieszkania lub domu! W razie potrzeby skonsultować się z policją w sprawie technicznego zabezpieczenie mieszkania. Zabezpieczyć samochód przed uszkodzeniem i parkować możliwie w miejscu trudnym do znalezienia.

Nie przyjmować prezentów!

Nigdy nie przyjmować prezentów od stalkera! Darowane bukiety kwiatów nie mają nic do szukania we własnym mieszkaniu! Tego rodzaju "podarunki" mają tylko jeden cel: sprowokowanie ciągłego powracania myślami do osoby stalkera przez ofiarę i tym samym zakłócenie jej porządku życia!

W podróży

Nie pozwalać wytrącić się z uwagi, gdy jest się śledzonym podczas jazdy samochodem. Podjechać do najbliższego posterunku policji lub w trudnej sytuacji wezwać policję przez telefon komórkowy. W przypadku śledzenia przez stalkera w środkach komunikacji publicznej, pozostawać w pobliżu kierowcy lub innych pasażerów.